Search form

Lokas 13

1Pagsindo pen ni Hisos kaniran may mga tao dizan kanangiza. Kamhan impanan-og iza niran mahitenged ka mga Yodayo nga taga Galiliya nga impamono ni Pilato paghalad niran ka mga ihazep dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan na Diyos. 2Na, ya mga taga Galiliya daw ya mga taga Yoda diri magkaangay siran kamhan intamay gazed na mga taga Yoda ya mga taga Galiliya. Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga nasazep kamo kon anhena-hena kamo nga dakola ya mga sala niran ka mga sala na mga iba nga taga Galiliya. Kamhan nangapatay siran. 3Panabaan ta kamo nga kon diri kamo maghinelsel ka kamazong mga sala mangapatay isab kamong tanan. 4Bisan ya mga napolo may walong ka tao nga napatay ka pagkasakem na lagkaw nga ataas ka pagkadeeg doro ka longsod nga Siloi, may sazep mazo kon anhena-hena kamo nga impatay siran kay dakola pen ya mga sala niran ka mga sala na mga iba nga taga Hirosalem. 5Panabaan ta kamo nga kon diri kamo maghinelsel ka kamazong mga sala mangapatay isab kamong tanan.

6Kamhan nagapamolinged si Hisos kaniran nga nagalaong nga ka warong aldaw may isang tao. Kamhan dizan ka toong oma may intanem naiza ani ngaran ya igira. Kamhan minbisita iza kaiton nga tanem kay sosihen kon may protas ambaza kay wara. 7Agon minlaong iza ka toong saop nga ini nga kanaong tinanem tolo ding ka toig ya pagsosi nao ka bonga piro wara gazed mamonga. Hadhaden lamang ini kay kanogon ya lopa. 8Minsambag ya saop nga Nong, pabet-i lamang iton koman toiga kay libonan kanao ya toboan daw bo-boan kanao ka abono. 9Kon mamonga iton ka sonod nga toig madazaw gazed piro kon diri hadhaden o lamang. Ani ini ya pamolinged ni Hisos kaniran.

10PagkaSabado nga tigpahimlay na mga Yodayo minsindo si Hisos kaniran dizan ka isang singbahan. 11Na, dizan disab may babazi nga inhabay sokad ka napolo may walong ka toig. Kamhan nabozokot gazed iza, diri iza makatindeg pagtol-id. 12Pagpakakita ka ni Hisos kaiton nga babazi minlaong iza nga nawara di ya masakit ka kanmong lawas. 13Kamhan indampa ni Hisos ya likod na babazi. Kamhan nahenat matood ya toong likod. Mintindeg dazon iza. Kamhan insaza gazed naiza ya Diyos.

14Piro nazehet ya oloolo ka singbahan kay inpabahaw ni Hisos ya babazi ka aldaw nga tigpahimlay. Kamhan minlaong ya oloolo ka mga tao nga kada simana may enem nga ka aldaw nga makatarabaho kamo. Magpatambal hinoa kamo kaiton nga mga aldaw kay ya pagtambal ka tao singed iton ka tarabaho. Basta ya kantang aldaw nga tigpahimlay diri gazed kamo magpatambal. 15Minsambag si Hisos nga mga bakak ya kamazong batasan! Kay bisan kon aldaw nga tigpahimlay hobaden mazo ya tanan mga karabaw daw kabayo dazaw paimnen dizan ka sapa. 16Kamhan minlaong kamo nga maonga gazed hao kay inkawa nao ya kasakit na babazi nga kaliwat ni Abraham nga impaanget ni Satanas ka napolo may walong ka toig. Kinahanglan librihen gazed iza koman aldaw nga kamazong tigpahimlay. 17Kamhan masipeg gazed ya tanan mga kaaway ni Hisos. Kamhan minsaza ya tanan mga tao kay madazaw gazed ya toong pagtabang ka mga tao.

18Kamhan indogangan pen ni Hisos paglaong kaniran nga wani ya pagmolinged mahitenged ka pagpaoswag na Diyos ka toong paghari dini ka mga tao. 19Singed iton ka isang bolos nga liso inngaranan ka mostasa. Kamhan intanem na tao dizan ka toong oma. Bisan geramay iton ka bisan ono nga liso, ka pagsolig di mahinang iton ka dakolang liwaan kay doro ka lopa nga Yoda ya mostasa liwaan iton nga opat nga ka mitros ya kaataas. Kamhan magapogad ya mga manokmanok dizan ka mga sap-ay naiton.

20Kamhan nagapamolinged pen si Hisos kaniran mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao nagalaong nga 21singed iton ka ipasoligay ka tinapay. Insaktan na babazi ka ipasoligay ya tolong ka takes nga harina. Kamhan minsolig iton kadakola gazed ya pagsolig.

22Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran minpasinged iza ngaro ka Hirosalem. Pag-azi naiza ka mga longsod daw ya mga bariyo nagasindo iza ka mga tao. 23Kamhan nangotana ya isang tao nga Ginoo, daw talagsa ka lamang ya tao nga mahatagan ka bag-ong kinabohi nga waray kinateban? Minsambag si Hisos nga 24magpakalaki kamo pagseled dizan ka masiet nga pirtahan. Kay mataed ya anseled kontana piro diri siran makaseled 25kay insirahan na tag-iza. Kamhan dizan ka gawas anhawag kamo nga Ginoo, paselden mo kami, kamhan ansambag iza kamazo nga wara hao mahagdam kon sin-o sa kamo. 26Kamhan anmahay kamo magalaong nga kami nga mga Yodayo ani ya min-iba kanmo ka pagkaen izang dini kaini. Minsindo iko dizan ka mga dalan na kanaming longsod. 27Kamhan ansambag iza kamazo pag-isab nga wara hao mahagdam kon sin-o sa kamo. Mga salaan nga tao, iwat kamo dini kanao. 28Pagkita mazo kan Abraham daw si Isak daw si Hakob daw ya tanan mga karaang propita na Diyos dizan ka hel-anan na Diyos, magapangageet kamo ka kamazong ngipen ka paghaza kay impamogaw kamo na Diyos. 29Kamhan ampakaen ya Diyos ka mga mataed nga tao nga diri kon Yodayo nga garing ka sebazan daw salpan daw kanawazan daw timogan. 30Magtimaan kamo kaini nga koman ya mga mahori, mahon-a siran kay-an. Kamhan ya mga mahon-a koman mahori siran kay-an.

31Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran mindateng di kanangiza ya mga Parasiyo. Kamhan minlaong siran nga pomanaw ko dini kay patazen ko kontana ni Hirodis nga hari. 32Minsambag si Hisos nga hanas gazed si Hirodis paglimbong ka mga tao. Magkaro kamo kanangiza daw maglaong nga koman aldaw daw konsilem palogwaen pen nao ya mga maonga. Pabahawen sab nao ya kasakit na mga tao. Pagdateng ka ikatolong aldaw kamhan di gazed ya kanaong tarabaho.

33Kamhan minlaong iza ka toong mga iba nga magapasinged pen hao ka dalan ngaro ka siyodad nga Hirosalem koman aldaw daw pagkakonsilem daw pagkakon-isa. Diri mahimo ya pagpatay ni Hirodis kanao dini kay ya siyodad nga Hirosalem ani ya napatzan na mga propita na Diyos. 34Kamo nga mga taga Hirosalem, nagalised di gazed ya kanaong hena-hena kay inpatay mazo pagpamook ya mga karaang propita na Diyos daw ya mga sogoonon nga impakarini na Diyos kamazo. Gosto gazed hao an-aligara kamazo singed ka manggianak nga nagatipon ka toong mga pise dalem ka toong ampak piro diri kamo ansogot. 35Sabten mazo ini nga pamanawan gazed na mga tao dini ka hel-anan mazo. Sokad koman diri kamo makakita kanao hangtod ka pagbalik nao. Kamhan ansaza kamo kanao magalaong nga sazaen ta iza nga impakarini na Diyos dini kanami. Ani ini ya inlaong ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index