Search form

Lokas 13:1

1Pagsindo pen ni Hisos kaniran may mga tao dizan kanangiza. Kamhan impanan-og iza niran mahitenged ka mga Yodayo nga taga Galiliya nga impamono ni Pilato paghalad niran ka mga ihazep dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index