Search form

Lokas 13:14

14Piro nazehet ya oloolo ka singbahan kay inpabahaw ni Hisos ya babazi ka aldaw nga tigpahimlay. Kamhan minlaong ya oloolo ka mga tao nga kada simana may enem nga ka aldaw nga makatarabaho kamo. Magpatambal hinoa kamo kaiton nga mga aldaw kay ya pagtambal ka tao singed iton ka tarabaho. Basta ya kantang aldaw nga tigpahimlay diri gazed kamo magpatambal.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index