Search form

Lokas 13:15

15Minsambag si Hisos nga mga bakak ya kamazong batasan! Kay bisan kon aldaw nga tigpahimlay hobaden mazo ya tanan mga karabaw daw kabayo dazaw paimnen dizan ka sapa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index