Search form

Lokas 13:16

16Kamhan minlaong kamo nga maonga gazed hao kay inkawa nao ya kasakit na babazi nga kaliwat ni Abraham nga impaanget ni Satanas ka napolo may walong ka toig. Kinahanglan librihen gazed iza koman aldaw nga kamazong tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index