Search form

Lokas 13:18

18Kamhan indogangan pen ni Hisos paglaong kaniran nga wani ya pagmolinged mahitenged ka pagpaoswag na Diyos ka toong paghari dini ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index