Search form

Lokas 13:19

19Singed iton ka isang bolos nga liso inngaranan ka mostasa. Kamhan intanem na tao dizan ka toong oma. Bisan geramay iton ka bisan ono nga liso, ka pagsolig di mahinang iton ka dakolang liwaan kay doro ka lopa nga Yoda ya mostasa liwaan iton nga opat nga ka mitros ya kaataas. Kamhan magapogad ya mga manokmanok dizan ka mga sap-ay naiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index