Search form

Lokas 13:2

2Na, ya mga taga Galiliya daw ya mga taga Yoda diri magkaangay siran kamhan intamay gazed na mga taga Yoda ya mga taga Galiliya. Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga nasazep kamo kon anhena-hena kamo nga dakola ya mga sala niran ka mga sala na mga iba nga taga Galiliya. Kamhan nangapatay siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index