Search form

Lokas 13:20

20Kamhan nagapamolinged pen si Hisos kaniran mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index