Search form

Lokas 13:23

23Kamhan nangotana ya isang tao nga Ginoo, daw talagsa ka lamang ya tao nga mahatagan ka bag-ong kinabohi nga waray kinateban? Minsambag si Hisos nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index