Search form

Lokas 13:25

25kay insirahan na tag-iza. Kamhan dizan ka gawas anhawag kamo nga Ginoo, paselden mo kami, kamhan ansambag iza kamazo nga wara hao mahagdam kon sin-o sa kamo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index