Search form

Lokas 13:26

26Kamhan anmahay kamo magalaong nga kami nga mga Yodayo ani ya min-iba kanmo ka pagkaen izang dini kaini. Minsindo iko dizan ka mga dalan na kanaming longsod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index