Search form

Lokas 13:28

28Pagkita mazo kan Abraham daw si Isak daw si Hakob daw ya tanan mga karaang propita na Diyos dizan ka hel-anan na Diyos, magapangageet kamo ka kamazong ngipen ka paghaza kay impamogaw kamo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index