Search form

Lokas 13:31

31Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran mindateng di kanangiza ya mga Parasiyo. Kamhan minlaong siran nga pomanaw ko dini kay patazen ko kontana ni Hirodis nga hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index