Search form

Lokas 13:32

32Minsambag si Hisos nga hanas gazed si Hirodis paglimbong ka mga tao. Magkaro kamo kanangiza daw maglaong nga koman aldaw daw konsilem palogwaen pen nao ya mga maonga. Pabahawen sab nao ya kasakit na mga tao. Pagdateng ka ikatolong aldaw kamhan di gazed ya kanaong tarabaho.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index