Search form

Lokas 13:33

33Kamhan minlaong iza ka toong mga iba nga magapasinged pen hao ka dalan ngaro ka siyodad nga Hirosalem koman aldaw daw pagkakonsilem daw pagkakon-isa. Diri mahimo ya pagpatay ni Hirodis kanao dini kay ya siyodad nga Hirosalem ani ya napatzan na mga propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index