Search form

Lokas 13:34

34Kamo nga mga taga Hirosalem, nagalised di gazed ya kanaong hena-hena kay inpatay mazo pagpamook ya mga karaang propita na Diyos daw ya mga sogoonon nga impakarini na Diyos kamazo. Gosto gazed hao an-aligara kamazo singed ka manggianak nga nagatipon ka toong mga pise dalem ka toong ampak piro diri kamo ansogot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index