Search form

Lokas 13:35

35Sabten mazo ini nga pamanawan gazed na mga tao dini ka hel-anan mazo. Sokad koman diri kamo makakita kanao hangtod ka pagbalik nao. Kamhan ansaza kamo kanao magalaong nga sazaen ta iza nga impakarini na Diyos dini kanami. Ani ini ya inlaong ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index