Search form

Lokas 13:4

4Bisan ya mga napolo may walong ka tao nga napatay ka pagkasakem na lagkaw nga ataas ka pagkadeeg doro ka longsod nga Siloi, may sazep mazo kon anhena-hena kamo nga impatay siran kay dakola pen ya mga sala niran ka mga sala na mga iba nga taga Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index