Search form

Lokas 14

1May isa pen nga Sabado impakaen si Hisos na isang oloolo na mga Parasiyo. Kamhan nagapaniid gazed ya mga Parasiyo kon dazawen ni Hisos ya masakit na tao koman aldaw nga tigpahimlay. 2Na, dizan kanangiza may tao nga nanghepeng di ya toong mga bitiis daw mga bekten. 3Kamhan nangotana si Hisos ka mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo nagalaong nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagkalooy ka masakiten kon diri?

4Piro wara siran magsambag. Paghabit ni Hisos kaiton nga tao nadazaw matood ya toong lawas. Kamhan impaoli iza ni Hisos. 5Kamhan minlaong iza ka mga Parasiyo nga dini kamazo sin-o ya may maanak kon may bohien nga karabaw nga naholog dalem ka gahong. Na, bisan aldaw nga tigpahimlay, batonon gazed mazo ya naholog. 6Kamhan wara gihapon siran magsambag kan Hisos.

7Kamhan minpaniid si Hisos ka batasan na mga iba nga bisita dizan ka lagkaw na Parasiyo kay impili niran ya mga lo-toanan nga madazaw ka pagkaen. Kamhan minlaong iza kaniran nga 8kon pakanen kamo na tao ka kombiti, diri kamo maglo-to dizan ka mga madazaw nga lo-toanan kay basi may andateng sonod kanmo nga labaw kanmo. 9Kamhan panabaan ko na oloolo ka kombiti nga magtindeg ko naa kay iza ya palo-toon nao dini. Kamhan masipeg gazed iko pagsibog mo dizan ka labing obos nga dapit. 10Hinoa kon dapiten kamo maglo-to kamo dizan ka lo-toanan nga diri kon madazaw. Kamhan kon ankita kanmo ya oloolo anlaong iza kanmo nga higara, bomalhin ko naa dini kaini nga lo-toanan nga madazaw. Kamhan mahagdam ya mga naneleng nga iko matood ya higara na taglagkaw. 11Kay bisan sin-o ya ampalabaw ka toong kaogaringen dizan ka toong mga iba, iza gazed ya impaebes na Diyos. Kamhan bisan sin-o ya mapaebes ka toong kaogaringen, iza gazed ya impalabaw na Diyos.

12Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaniran minlaong isab iza ka mindapit kanangiza nga kon an-andam iko ka kombiti, diri mo dapita ya kanmong mga higara daw mga lomon daw mga kaibahan daw ya kanmong songbalay nga kowartahan kay siran ya anbales pagdapit dazaw makaimpas kanmo. 13Hinoa dapita mo ya mga pobri daw ya mga nabarian daw ya mga piang daw ya mga nabota. 14Kamhan madazaw ya panarangin kanmo na Diyos kay diri siran makabales ka pag-impas kanmo. Mabalsan ko matood na Diyos kay-an ka aldawa ka pagkabohi naiza pagbalik ka mga matadeng nga tao garing ka lebeng.

15Na, dizan ka mga tao nga mintambong ka pagkaen may isa nga nakabati kaiton nga inlaong ni Hisos. Kamhan minlaong iza nga dakola ya kasaza na mga tao nga pakanen na Diyos kay-an ka pagkahari naiza ka bag-ong kalibotan. 16Minsambag si Hisos pagpamolinged nga may tao nga min-andam ka dakolang pagkaen. Indapit naiza ya mga mataed nga tao. 17Pagkakamhan naiza pagpakaandam ka makaen impakaro di naiza ya toong sogoonon ka mga tao nga toong dinapit dazaw long-on nga komaro di kamo kay mangaen di naa kamo doro. 18Ambaza kay minbaribad sirang tanan ka impanaba na sogoonon. Minlaong ya isa pagbaribad nga nakapalit di hao ka lopa nga in-oma nao. Kinahanglan nga sosihen nao iton. Pasaylohon mo hao kay diri hao makatambong. 19Minlaong ya ikadowa nga nakapalit di hao ka mga karabaw nga napolo nga bolos. Kinahanglan nga porbahan nao pagdaro. Pasaylohon mo hao kay diri isab hao makatambong. 20Kamhan minlaong ya ikatolo nga bag-o pen hao maminze agon diri hao makatambong.

21Pagkakamhan kaiza min-oli ya sogoonon kay minpakahagdam ka toong amo. Kamhan nazehet gazed ya amo. Minsogo disab iza ka sogoonon nga pangarohen mo pagdali ya mga kadalanan nga haloag daw masiet dini ka longsod. Dadhen mo ngarini ya mga pobri daw ya mga nabarian daw ya mga nabota daw ya mga piang. 22Ka wara pen madogay minlaong ya sogoonon nga Nong, mintoman di hao ka kanmong sogo kanao piro dakola pen ya makaen. 23Minsambag ya amo nga komaro ko naa ka kadalanan nga aro ka longsod. Legesen mo ya mga tao pagpakarini dazaw mapono ya kanaong lagkaw. 24Kay sabten mo ini nga bisan sin-o ya daan dinapit nao diri di gazed iza makatilaw ka kanaong in-andam.

25Pagkakamhan ni Hisos pagbisita dizan minpasinged pen iza ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Nangiba disab ya masarang kataed nga mga tao. Kamhan minliso iza dizan kaniran daw minpanaba nga 26bisan sin-o ya ampasakop kanao kon palabawen naiza ya toong pag-azak ka toong ama daw ina daw asawa daw mga bata daw mga lomon daw toong kaogaringen ka kaazak naiza kanao, diri mahimo ya toong pagpasakop kanao. 27Kon diri ampadazon ya tao pagtoman ka kanaong mga sogo kanangiza kay basi patazen iza diri mahimo ya toong pagpasakop kanao.

28Ya tao nga ampasakop kanao singed iza ka tao nga gosto anhinang ka ataas nga lagkaw. Ka wara pen iza magsogod paghinang anhena-hena pen iza kon pira ya toong gasto nga ikakamhan ka lagkaw kon igo di ya toong kowarta kon diri. 29Kon diri an-igo ya toong kowarta masazep gazed iza kon ansogod iza paghinang ka lagkaw kay ka wara pen makamhan mahorot matood ya toong kowarta. Kamhan biaybiazen gazed iza na toong kaibahan nga 30nagalaong nga minsogod iza paghinang ka ataas nga lagkaw ambaza kay imbizaan di kay diri an-igo ya toong kowarta nga ikakamhan.

31Na, ya tao nga ampasakop kanao singed isab iza ka isang hari nga may mga soldaw nga napolo nga ka libo. Kamhan ya hari nga toong kaaway mataed pen ya toong mga soldaw kay karohaan nga ka libo sirang tanan. Na, ka wara pen ya isang hari ampakiggira anhena-hena iza kon makadaeg iza ka toong kaaway kon diri. 32Pagkakamhan naiza paghena-hena nga diri iza makadaeg ipahon-a naiza ya toong mga sogoonon ka hari nga kaaway dazaw ampakighosay iza.

33Bisan ya tao nga ampasakop kanao kinahanglan maghena-hena iza paghon-a kon makabiza iza ka toong mga betang daw kaibahan dazaw ansakop iza kanao. Kon diri iza makabiza kanirang tanan diri gazed iza makasakop kanao kay diri iza makaanget ka mga kalised. 34Kay ya pag-anget mazo ka mga kalised singed iton ka asin nga madazaw piro kon diri kamo makaanget ka mga kalised singed kamo ka asin nga wara di ya kaparat. Kamhan diri di gazed ambalik ya kaparat. 35Agon itimbag lamang kay wara di ya polos. Kamo nga mga manalingahay, magtaremdem kamo kaini nga sindo nao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index