Search form

Lokas 14:1

1May isa pen nga Sabado impakaen si Hisos na isang oloolo na mga Parasiyo. Kamhan nagapaniid gazed ya mga Parasiyo kon dazawen ni Hisos ya masakit na tao koman aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index