Search form

Lokas 14:10

10Hinoa kon dapiten kamo maglo-to kamo dizan ka lo-toanan nga diri kon madazaw. Kamhan kon ankita kanmo ya oloolo anlaong iza kanmo nga higara, bomalhin ko naa dini kaini nga lo-toanan nga madazaw. Kamhan mahagdam ya mga naneleng nga iko matood ya higara na taglagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index