Search form

Lokas 14:14

14Kamhan madazaw ya panarangin kanmo na Diyos kay diri siran makabales ka pag-impas kanmo. Mabalsan ko matood na Diyos kay-an ka aldawa ka pagkabohi naiza pagbalik ka mga matadeng nga tao garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index