Search form

Lokas 14:15

15Na, dizan ka mga tao nga mintambong ka pagkaen may isa nga nakabati kaiton nga inlaong ni Hisos. Kamhan minlaong iza nga dakola ya kasaza na mga tao nga pakanen na Diyos kay-an ka pagkahari naiza ka bag-ong kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index