Search form

Lokas 14:17

17Pagkakamhan naiza pagpakaandam ka makaen impakaro di naiza ya toong sogoonon ka mga tao nga toong dinapit dazaw long-on nga komaro di kamo kay mangaen di naa kamo doro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index