Search form

Lokas 14:21

21Pagkakamhan kaiza min-oli ya sogoonon kay minpakahagdam ka toong amo. Kamhan nazehet gazed ya amo. Minsogo disab iza ka sogoonon nga pangarohen mo pagdali ya mga kadalanan nga haloag daw masiet dini ka longsod. Dadhen mo ngarini ya mga pobri daw ya mga nabarian daw ya mga nabota daw ya mga piang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index