Search form

Lokas 14:25

25Pagkakamhan ni Hisos pagbisita dizan minpasinged pen iza ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Nangiba disab ya masarang kataed nga mga tao. Kamhan minliso iza dizan kaniran daw minpanaba nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index