Search form

Lokas 14:28

28Ya tao nga ampasakop kanao singed iza ka tao nga gosto anhinang ka ataas nga lagkaw. Ka wara pen iza magsogod paghinang anhena-hena pen iza kon pira ya toong gasto nga ikakamhan ka lagkaw kon igo di ya toong kowarta kon diri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index