Search form

Lokas 14:3

3Kamhan nangotana si Hisos ka mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo nagalaong nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagkalooy ka masakiten kon diri?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index