Search form

Lokas 14:31

31Na, ya tao nga ampasakop kanao singed isab iza ka isang hari nga may mga soldaw nga napolo nga ka libo. Kamhan ya hari nga toong kaaway mataed pen ya toong mga soldaw kay karohaan nga ka libo sirang tanan. Na, ka wara pen ya isang hari ampakiggira anhena-hena iza kon makadaeg iza ka toong kaaway kon diri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index