Search form

Lokas 14:33

33Bisan ya tao nga ampasakop kanao kinahanglan maghena-hena iza paghon-a kon makabiza iza ka toong mga betang daw kaibahan dazaw ansakop iza kanao. Kon diri iza makabiza kanirang tanan diri gazed iza makasakop kanao kay diri iza makaanget ka mga kalised.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index