Search form

Lokas 14:34

34Kay ya pag-anget mazo ka mga kalised singed iton ka asin nga madazaw piro kon diri kamo makaanget ka mga kalised singed kamo ka asin nga wara di ya kaparat. Kamhan diri di gazed ambalik ya kaparat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index