Search form

Lokas 14:5

5Kamhan minlaong iza ka mga Parasiyo nga dini kamazo sin-o ya may maanak kon may bohien nga karabaw nga naholog dalem ka gahong. Na, bisan aldaw nga tigpahimlay, batonon gazed mazo ya naholog.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index