Search form

Lokas 14:9

9Kamhan panabaan ko na oloolo ka kombiti nga magtindeg ko naa kay iza ya palo-toon nao dini. Kamhan masipeg gazed iko pagsibog mo dizan ka labing obos nga dapit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index