Search form

Lokas 15

1Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya mga mataed nga magsokotay ka bohis daw ya mga iba pen nga salaan nga tao kay manalinga siran kanangiza. 2Kamhan minmahay ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagalaong nga iton nga tao min-abiabi iza ka mga salaan nga tao daw minpakigsaro iza kaniran!

3Mahagdam si Hisos ka kanirang mga panaba agon minpamolinged iza kaniran nga 4simpan dini kamazo may isa nga minbohi ka mga isang ka gatos nga karniro kamhan nalaag ya isa. Kamhan daw ono ya kanmong hinangen? Imbilin ya mga kasizaman may sizam dizan ka samsamanan kay pangitan gazed ya isa nga nalaag hasta ka makita. 5Pagkakiti mo ka isa seng-azen dazon. Kamhan minsaza gazed ya hinawa mo. 6Pagdateng ka lagkaw patiponan disab ya mga kaibahan mo kay magalaong nga magsaza di kita kay nakitan nao ya isang karniro nga nalaag.

7Kamhan ya mga salaan nga tao singed siran ka mga karniro nga nalaag. Paghinelsel na isang salaan ka toong mga sala labaw pen ya kasaza na Diyos ka toong kasaza ka mga kasizaman may sizam nga tao nga diri anhinelsel kay silaong niran nga waray sala niran.

8Kamhan indogangan pen ni Hisos ka pagpamolinged kaniran nga may isang babazi nga napolong bolos ya toong palata nga kowarta nga bolawan. Kamhan nalaag ya isa. Kamhan an-ono ya babazi? Ansegà matood iza ka toong lamparahan kay silhigan naiza ya toong lagkaw. Sosihen gazed naiza ya toong lagkaw daw hangwan hangtod nga makitan naiza ya palata nga nalaag. 9Kamhan patiponan dazon naiza ya toong kaibahan kay magalaong nga magsaza di kita kay nakitan di nao ya kanaong kowarta nga nalaag. 10Kamhan ya kasaza niran singed iton ka kasaza na mga taga langit nga sogoonon na Diyos paghinelsel na isang ka tao ka toong mga sala.

11Kamhan indogangan pen ni Hisos pagpamolinged kaniran nga may isang tao nga dowang bolos ya toong maanak nga amaama. 12Kamhan minlaong ya manghod nga Tay, bahinen mo koman ya kanmong mga betang. Kamhan tagan mo hao ka kanaong irinsiya. Kamhan minbahin matood ya ama ka toong mga betang dizan kanirang dowa. 13Ka wara pen madogay inbaligza na manghod ya toong kabahinan. Kamhan minpanaw iza doro ka aro. Kamhan kanogon gazed ya toong kowarta kay ingastogasto naiza ya toong kowarta ka maongang hinang. 14Pagkahorot ka na toong kowarta mindateng ya dakolang pihit dizan kaiton nga dapita. Kamhan nagalised gazed iza kay wara di ya toong panginabohi. 15Kamhan anpatarabaho iza ka isang tao dizan ka longsod. Kamhan insogo iza ka pagbahog ka mga baboy. Malised iton kay ya manghod Yodayo iza. Kamhan ya mga Yodayo diri ambohi ka mga baboy kay maonga koni. 16Pagbahog naiza ka mga baboy ankaen iza kontana ka mga parot nga inbahog kaniran kay waray makaen naiza.

17Pagkadogay ka kaiza minlaong ya manghod ka toong hena-hena nga nasazep gazed hao kay hapit hao mapatay ka kabengtas dini. Kamhan doro ka kanaong ama nanobra ya pagkaen na toong mga sinoholan. 18Ampanaw di gazed hao. An-oli di hao ka kanaong ama kay long-on nao iza nga Tay, nakasala gazed hao ka Diyos daw kanmo. 19Diri di kon angay pen nga maanak pen mo hao. Hinangen di mo lamang hao singed ka mga sinoholan mo.

20Pagkakamhan naiza paghena-hena minpanaw iza pag-oli ngaro ka toong ama. Ka aro pen iza ka lagkaw nakakita di ya toong ama nga waton di ngarini ya toong maanak. Kamhan mintonaw ya toong hinawa ka kalooy. Min-ariari gazed iza ka pagsogat ka toong maanak. Kamhan minkolapot iza daw min-arek ka pagsaza. 21Kamhan minlaong ya maanak nga Tay, nakasala hao ka Diyos daw kanmo agon diri di mo hao paglong-on nga kanmo peng maanak. 22Kamhan ya ama minhawag dazon ka mga sogoonon nga dali kamo, dadha mazo ngarini ya bado nga madazaw. Kamhan badoi mazo ini daw sol-oti ka kanaong singsing daw sapatosi iza! 23Kamhan dakpa mazo ya bohien nga pinahonlas. Ihawen mazo kay magapista gazed kita ka pagsaza. 24Kay nabohi ka ya kanaong maanak nga silaong nao nga patay di. Nalaag iza piro nakaoli ka kanao. Pagkakamhan kaiza minsogod siran pagpabibo.

25Kamhan wara dizan ya magorang kay waro pen iza ka oma. Pagpakaoli ka naiza nabatian naiza ya tanog na mga agong daw ya masamok ka kabibo. 26Kamhan minhawag iza ka isang sogoonon nga nagalaong nga onosa wani nga mabibo sa kamo koman? 27Minsambag iza nga min-oli di ya manghod mo. Agon inpatazan di na ama mo ka bohien nga pinahonlas kay bohi ka ya toong maanak.

28Kamhan nazehet gazed ya magorang. Diri iza anseled ka lagkaw. Agon minlogwa ya toong ama kay anhangzo iza ka pagseled ngandalem ka lagkaw. 29Kamhan minsambag ya magorang nga Tay, hao ya mintabang kanmo ka pirang ka toig. Bisan ono ya sogo mo kanao mintoman gazed hao. Kamhan wara mo hao hatagi bisan kanding ka lamang dazaw ampamista hao daw ya kanaong mga higara. 30Hinoa ya maanak mo nga nakaosik-osik ka kanmong kowarta doro ka mga maongang babazi pagpakaoli naiza in-ihawan mo baza ka bohien nga pinahonlas. 31Minsambag ya ama nga Loy, iko matood ya masarigan pagtarabaho dini kanao ka mga mataed nga toig. Kamhan kanmo di gazed ya tanan mga betang nao. 32Madazaw isab ya pagpamista nao ka kanmong manghod kay bohi ka iza nga silaong nao patay di. Nalaag iza piro nakaoli ka kanao. Na, ani ini ya pamolinged ni Hisos dizan ka mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay minmahay siran nga nagaabiabi si Hisos ka mga salaan nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index