Search form

Lokas 15:1

1Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya mga mataed nga magsokotay ka bohis daw ya mga iba pen nga salaan nga tao kay manalinga siran kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index