Search form

Lokas 15:12

12Kamhan minlaong ya manghod nga Tay, bahinen mo koman ya kanmong mga betang. Kamhan tagan mo hao ka kanaong irinsiya. Kamhan minbahin matood ya ama ka toong mga betang dizan kanirang dowa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index