Search form

Lokas 15:2

2Kamhan minmahay ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagalaong nga iton nga tao min-abiabi iza ka mga salaan nga tao daw minpakigsaro iza kaniran!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index