Search form

Lokas 15:22

22Kamhan ya ama minhawag dazon ka mga sogoonon nga dali kamo, dadha mazo ngarini ya bado nga madazaw. Kamhan badoi mazo ini daw sol-oti ka kanaong singsing daw sapatosi iza!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index