Search form

Lokas 15:28

28Kamhan nazehet gazed ya magorang. Diri iza anseled ka lagkaw. Agon minlogwa ya toong ama kay anhangzo iza ka pagseled ngandalem ka lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index