Search form

Lokas 15:29

29Kamhan minsambag ya magorang nga Tay, hao ya mintabang kanmo ka pirang ka toig. Bisan ono ya sogo mo kanao mintoman gazed hao. Kamhan wara mo hao hatagi bisan kanding ka lamang dazaw ampamista hao daw ya kanaong mga higara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index