Search form

Lokas 15:32

32Madazaw isab ya pagpamista nao ka kanmong manghod kay bohi ka iza nga silaong nao patay di. Nalaag iza piro nakaoli ka kanao. Na, ani ini ya pamolinged ni Hisos dizan ka mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay minmahay siran nga nagaabiabi si Hisos ka mga salaan nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index