Search form

Lokas 15:4

4simpan dini kamazo may isa nga minbohi ka mga isang ka gatos nga karniro kamhan nalaag ya isa. Kamhan daw ono ya kanmong hinangen? Imbilin ya mga kasizaman may sizam dizan ka samsamanan kay pangitan gazed ya isa nga nalaag hasta ka makita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index