Search form

Lokas 15:7

7Kamhan ya mga salaan nga tao singed siran ka mga karniro nga nalaag. Paghinelsel na isang salaan ka toong mga sala labaw pen ya kasaza na Diyos ka toong kasaza ka mga kasizaman may sizam nga tao nga diri anhinelsel kay silaong niran nga waray sala niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index