Search form

Lokas 15:8

8Kamhan indogangan pen ni Hisos ka pagpamolinged kaniran nga may isang babazi nga napolong bolos ya toong palata nga kowarta nga bolawan. Kamhan nalaag ya isa. Kamhan an-ono ya babazi? Ansegà matood iza ka toong lamparahan kay silhigan naiza ya toong lagkaw. Sosihen gazed naiza ya toong lagkaw daw hangwan hangtod nga makitan naiza ya palata nga nalaag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index