Search form

Lokas 16

1Pagkakamhan kaiza minpamolinged si Hisos ka toong mga sakop nga nagalaong nga may isang tao nga kowartahan. Kamhan inpasarigan naiza ya toong kowarta dizan ka timbang nga hanas ka paggamit ka kowarta dazaw madogangan iton. Ka wara pen madogay impakahagdam ya amo nga in-osik-osikan na timbang ya toong kowarta. 2Kamhan impakarini naiza ya timbang daw nagalaong nga ono sa wani nga nabatian nao kanmo? Ibalik mo kanao ya tanan mga kowarta kay palogwaen ta ko kaan.

3Kamhan nagalised gazed ya hena-hena na timbang kay matood ya nabatian na amo. Kamhan minlaong iza ka toong hena-hena nga kon palogwaen hao naiza daw magaono di sa hao? Waray mahimo nao ka paghinang ka oma. Masipeg hao ka pagpangazo ka kowarta. 4Agon an-andam hao daan dazaw ampaloon ya mga tao kanao ka kanirang lagkaw kay-an ka pagpalogwa kanao na kanaong amo.

5Kamhan minpakarini iza ka mga otangan ka toong amo kay ansabot pen iza kaniran. Nangotana iza ka isa kon pira ya toong otang. 6Minsambag iza nga nakaotang hao ka isang ka gatos nga ka taro nga lana. Kamhan mintogon ya timbang nga wani ya lista ka otang mo. Dali, isoyat mo naa ya kalim-an ka lamang. Kamhan ipakita nao iton ka kanaong amo. 7Kamhan nangotana iza ka ikadowang otangan nga daw pira ya otang mo ka kanaong amo? Minsambag iza nga nakaotang hao ka isang ka libo nga ka sako nga begas. Kamhan mintogon ya timbang nga wani ya lista ka otang mo. Isoyat mo lamang ya walong ka gatos nga ka sako. Ani ini ya toong hinang dazaw kay-an ka pagpalogwa kanangiza na amo, siran ya anpaloon kanangiza.

8Pagpaniid ka na amo ka paglimbong na timbang bisan diri iza maazak ka limbong minlaong iza nga hanas gazed iza pag-andam daan ka toong panginabohi. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka toong mga sakop. Kamhan minpanaba si Hisos kaniran nga ya mga tao nga diri antoo kanao singed siran ka timbang. Kamhan ya pagkahanas niran ka paghinang ka bakak labaw iton ka pagkahanas na kanaong mga sakop ka paghinang ka mga madazaw. 9Panabaan ta kamo. Gamiten mazo ya kamazong kowarta ka pagpakig-azok ka mga tao dazaw kay-an ka pagpakahorot na kamazong kowarta siran ya an-abiabi kamazo daked ka hel-anan nga diri mageba kawanihen ka.

10Kon matadeng ya batasan na tao nga insarigan ka mga talagsa kang betang, matadeng isab iza kon isarig kanangiza ya mga mataed nga betang. Kon limbongan ya tao nga insarigan ka mga talagsa kang betang, limbongan isab iza kon isarig kanangiza ya mga mataed nga betang. 11Kon diri kon matadeng ya kamazong batasan ka pag-aligara ka kowarta nga insarig kamazo dini ka kalibotan, waray ampasarig kamazo ka matood nga mahalen daked ka hel-anan na Diyos. 12Kon diri kon matadeng ya kamazong batasan ka pag-aligara ka mga betang na kamazong iba waray ampasarig kamazo ka pag-aligara ka bisan ono. 13Kamhan ya isang sogoonon diri iza makaalagad pagdengan ka dowang ka agaron. Kay kon dowa ya toong agaron tahodon naiza ya isa piro magatamazen naiza ya isa. Kon dakola ya kaazak mazo ka kowarta diri mahimo ya pag-alagad mazo ka Diyos.

14Na, dizan disab may mga Parasiyo nga in-awes ya dakolang kowarta. Kamhan pagkabati niran ka impanaba ni Hisos mahitenged ka kowarta intamaytamay gazed niran. 15Minsambag si Hisos nga dizan ka mga tao nagapatihinang kamo ka madazaw nga batasan kay ampakita kamo kaniran nga waray sala mazo piro mahagdam ya Diyos ka kamazong hena-hena. Kamhan bisan dakola ya pagtahod na mga tao kamazo silotan gazed kamo na Diyos pagdobli.

16Sokad kawandini pen dogay di hangtod ka pagdateng ni Howan nga Magbenzagay inton-an mazo ya daan balaed na Diyos daw ya sindo na mga karaang propita. Sokad ka pagdateng ni Howan inwalihan kamo ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Kamhan mataed ya ampakalaki pagpasakop kanao. 17Kamhan ya daan balaed na Diyos, diri gazed makawa ya bisan isang ka toblok lamang kay matoman gazed ya tanan. Masazon ya pagkawara na kalibotan daw kalangitan ka pagkakawa na daan balaed na Diyos.

18Kamhan wani ya isang sindo dizan ka daan balaed na Diyos nga bisan sin-o ya anpakigbelag ka toong asawa dazaw anminze iza ka laing babazi minhenay iza ka toong primirong asawa. Kamhan ya tao nga anminze ka babazi nga imbelagan na bana minhenay iza kay daan minze ya babazi.

19Pagkakamhan kaiza indogangan pen ni Hisos pagpanan-og ka mga Parasiyo nga nagalaong nga may isang tao nga kowartahan nga mahal ya pagabadoon naiza. Madazaw isab ya toong pagakanen kada aldaw. 20Kamhan may isang pobri nga si Lazaro ya ngaran. Masarang kataed ya toong mga samad. Impabentag iza dizan ka pirtahan na lagkaw na kowartahan 21kay ankaen iza kontana ka bisan ya mga basora nga intimbag na kowartahan. Magalised gazed iza kay magapanilaan na mga ido ya toong mga samad.

22Pagkadogay kaiza napatay ya pobri. Kamhan indara iza na mga tagalangit nga sogoonon na Diyos ngandaked ka hel-anan ni Abraham nga karaang propita. Kamhan napatay disab ya kowartahan. Kamhan inlebeng. 23Baba ka inpirno min-anget iza ka masarang kasakit. Paghangad ka naiza nakakita iza kan Abraham doro ka aro daw si Lazaro dizan ka tepad naiza. 24Kamhan minsinggit ya kowartahan nga apo Abraham! Kaloy-i intawon hao. Magsogo ko kan Lazaro dazaw patignawan ya kanaong dila ka sapa kay masakit gazed ya kanaong lawas dini ka masarang karangka nga laga. 25Minsambag si Abraham nga daw makataremdem iko nga ka paghela pen mo dimbaba ka kalibotan madazaw gazed ya kahimtang mo piro dakola ya kalised ni Lazaro. Kamhan naloy-an si Lazaro dini kanao koman piro mangarohoy iko ka masarang kasakit. 26Diri mahimo ya pagkaro ni Lazaro kanmo kay dizan ka tenga na kanaming dapit daw ya kanmong dapit may bonggawa nga haloag. Kamhan diri makadateng ya taga dindaked ngambaba kamazo. Bisan ya mga taga dimbaba diri siran makadateng dindaked.

27Kamhan minhangzo ya kowartahan nga Apo, kon somogot ko pakarohen mo si Lazaro ka lagkaw na kanaong ama. 28Kay limang bolos ya kanaong mga manghod doro. Kamhan pakahagdamen mo siran nga maonga ini nga datnganan nao dazaw maregda siran kay basi andateng siran dimbaba ka masarang kapaso. 29Minsambag si Abraham nga mahagdam siran ka kasogoan nga impasoyat na Diyos kan Moysis daw ya mga karaang propita. Kontana tomanen niran iton.

30Minsambag ya sapianan nga apo Abraham, diri siran antoman kaiton piro kon may mabohi pagbalik garing ka lebeng kamhan iza ya ambisita kaniran anhinelsel gazed siran ka kanirang mga sala. 31Minsambag si Abraham nga kon diri siran antoo ka sindo ni Moysis daw ya mga karaang propita, diri gazed siran antoo ka tao bisan mabohi iza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index