Search form

Lokas 16:10

10Kon matadeng ya batasan na tao nga insarigan ka mga talagsa kang betang, matadeng isab iza kon isarig kanangiza ya mga mataed nga betang. Kon limbongan ya tao nga insarigan ka mga talagsa kang betang, limbongan isab iza kon isarig kanangiza ya mga mataed nga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index