Search form

Lokas 16:11

11Kon diri kon matadeng ya kamazong batasan ka pag-aligara ka kowarta nga insarig kamazo dini ka kalibotan, waray ampasarig kamazo ka matood nga mahalen daked ka hel-anan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index