Search form

Lokas 16:15

15Minsambag si Hisos nga dizan ka mga tao nagapatihinang kamo ka madazaw nga batasan kay ampakita kamo kaniran nga waray sala mazo piro mahagdam ya Diyos ka kamazong hena-hena. Kamhan bisan dakola ya pagtahod na mga tao kamazo silotan gazed kamo na Diyos pagdobli.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index