Search form

Lokas 16:16

16Sokad kawandini pen dogay di hangtod ka pagdateng ni Howan nga Magbenzagay inton-an mazo ya daan balaed na Diyos daw ya sindo na mga karaang propita. Sokad ka pagdateng ni Howan inwalihan kamo ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Kamhan mataed ya ampakalaki pagpasakop kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index